เชียงใหม่น่าอยู่

เมืองยั่งยืน

ออนไลน์แดชบอร์ด

ดูข้อมูลบนแดชบอร์ด เข้าร่วมกับเรา

INFORM

CONNECT

INSPIRE

Chiang Mai Nayu
Sustainability

Online Information Platform

Explore the dashboard Get Involved

INFORM

CONNECT

INSPIRE

เชียงใหม่น่าอยู่

เชียงใหม่น่าอยู่ (Chiang Mai Nayu Sustainability) เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ ให้เมืองเชียงใหม่ก้าวเป็นต้นแบบเมืองยั่งยืนน่าอยู่ภายในปี พ.ศ. 2573

โครงการ “เชียงใหม่น่าอยู่” สนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนผ่านการจัดทำแหล่งรวบรวมข้อมูล “ตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง” โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมิติการพัฒนาทั้ง 4 ด้านตามกรอบแนวคิด “เข็มทิศแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Sustainability Compass) ซึ่งได้แก่ มิติด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (N-Nature), มิติด้านเศรษฐกิจ (E-Economy), มิติด้านสังคม (S-Society) และ มิติด้านความอยู่ดีมีสุขในระดับบุคคลและครอบครัว (W-Wellbeing) เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย (โดย “เมือง” ในที่นี้มีขอบเขตหมายถึง 4 แขวงของเมืองเชียงใหม่)

เชียงใหม่น่าอยู่
Inform – Connect – Inspire
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจสถานะการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่ความยั่งยืน

“เข็มทิศแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Sustainability Compass) คือเครื่องมืออย่างง่ายที่เราใช้ในการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในมิติต่างๆ

คลิกที่ทิศใดก็ได้ของเข็มทิศ (ธรรมชาติ – เศรษฐกิจ – สังคม – ความอยู่ดีมีสุข) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาต่างๆในมิติที่คุณสนใจ โดยเบื้องต้นในแต่ละมิติของการพัฒนา เราได้คัดเลือกหัวข้อการพัฒนาประมาณ 5-6 ประเด็นเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือคลิกที่ Dashboard เพื่อเริ่มต้นดูข้อมูลทั้งหมด

CM Nayu Compass

โครงการนี้ทำอะไรบ้าง?

ติดตามการพัฒนาเมืองเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

INFORM

รวบรวมข้อมูลและจัดทำฟรี dashboard แสดงสถานะและแนวโน้มการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

CONNECT

เชื่อมโยง หน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มบุคคลภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ที่ทำงานในประเด็นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อประสานความร่วมมือต่อไปในอนาคต

INSPIRE

สนับสนุนการเสริมพลังความร่วมมือ และการบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มบุคคลภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่กว้างขวางและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ด้วยความร่วมมือของ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่!

มาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา dashboard ต่อไป หากคุณมีความสามารถด้านอื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการนี้

โปรดอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับเรา!

chiangmainayu@gmail.com เข้าร่วมกับเรา